Regulamin

logomrwkapoziom2nasielsk Regulamin

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

PSB „MRÓWKA” Nasielsk

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Wydawca – Spółka WIN-BUD H.E. Winniccy DOM HANDLOWY „MAJSTER” sp.j. z siedzibą w Nasielsku (05-190) przy ulicy Warszawskiej 67/69, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178164, REGON 016299920, NIP 531-14-78-456, uczestniczący w sieci PSB „MRÓWKA”;

Sklep –znajdujący się w Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 67/69 sklep, w którym Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklep PSB „MRÓWKA” (materiały budowlane, art. gospodarstwa domowego, dekoracje) oraz sklep „MRÓWECZKA” (zabawki, art. dziecięce);

Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie; Karty Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Nasielsk dostępne są w nominałach: 50 PLN i 100 PLN;

Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową PSB „MRÓWKA” Nasielsk o odpowiedniej wartości;

Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk, który przedstawia ją do realizacji w Sklepie;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Sklepie.

2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk oraz do realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk w Sklepie w okresie ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

4.Wydanie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk Nabywcy nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk nie może zostać nabyta przy użyciu innej Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

6.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia dokonania nabycia i wydania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk. Na prośbę Nabywcy informację o terminie ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk można umieścić na tej Karcie. Okres ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk nie może zostać przedłużony.

7.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

8.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Nasielsk, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

10.Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk po jej wydaniu Nabywcy.

11.Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk:

-może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie,

-nie podlega wymianie na środki pieniężne,

-posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

-może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza.

12.Przez nabycie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH PSB „MRÓWKA” NASIELSK

1.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.

2.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk podlega realizacji wyłącznie w Sklepie.

3.Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary.

4.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

5.W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk przekracza wartość Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

6.Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk jest niższa niż wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

7.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” Nasielsk uprawnia Użytkownika do dokonania jednorazowych zakupów z jej wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej środki na Karcie Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk.

8.W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

9.Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Nasielsk z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk w następujących przypadkach:

– upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk;

– uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk;

– uszkodzenia Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk danych.

§ 4. ZASADY ZWROTÓW

1.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk nie podlegają zwrotowi. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej, zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów.

2.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Trzymiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk liczony będzie od dnia jej wydania.

§ 5. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” Nasielsk, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2.Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” Nasielsk mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” Nasielsk, datę jej nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4.Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych.

2.Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych PSB „MRÓWKA” Nasielsk dostępny jest w Sklepie oraz na stronie internetowej http://mrowkanasielsk.pl/.