REGULAMIN KONKURSU

„ZAKUP ZA MINIMUM 50 ZŁ”

MARKET BUDOWLANY PSB „MRÓWKA” NASIELSK

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest WIN-BUD H.E. WINNICCY DOM HANDLOWY „MAJSTER” Sp. J.

2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „ Zakup za minimum 50 zł”.

4. Konkurs organizowany jest od dnia 1.04-31.05.2016r.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie firmy WIN-BUD przy ul. Warszawskiej call skype logo REGULAMIN KONKURSU67/69; 05-190 Nasielsk

 II. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonają zakupu towarów oferowanych klientom w sklepie „MRÓWKA” Nasielsk za kwotę powyżej 50 zł, wypełnią kupon konkursowy i wrzucają go do urny.

Konkurs przeprowadzany będzie w dniach 1.04-31.05.2016r.

Klient nie ma prawa zsumować wartości zakupów dokonanych w dniach trwania konkursu na podstawie paragonów kasowych i faktur VAT. Jednorazowy zakup za minimum 50zł = 1 kupon konkursowy.

2. Zasady przeprowadzenia edycji.

Od ogłoszenia rozpoczęcia edycji konkursu w dniach od 01.04-31.05. każdy klient, który spełni warunki określone w ust II pkt. 1, może dobrowolnie przystąpić do konkursu.

W dniu 30.04. oraz 31.05. osoba wybrana losowo z pośród klientów znajdujących się w sklepie przeprowadzi losowanie i ogłosi laureatów nagrody miesiąca – zwycięzców edycji. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora konkursu na podany numer telefonu.

3 . Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników konkursu na prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia .

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość w gotówce.

IV. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest : nagroda rzeczowa. Wykaz nagród w konkursie zawiera poniższa tabela:

Nazwa nagrodyCena rynkowa nagrody rzeczowej    Wysokość nagrody pieniężnej
INagroda miesiąca kwiecień – Telewizor 43cm marki LG1800zł
IINagroda miesiąca maj – rower700zł

1. Losowanie nagrody za miesiąc kwiecień odbędzie się 30.04.2016r.

Losowanie nagrody za miesiąc maj odbędzie się 31.05.2016r.

2. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych  do pobrania którego zobowiązany jest Organizator konkursu. Kwota podatku potrącona zostanie przez  Organizatora z wartości nagrody. W związku z powyższym, na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.

3. Nagrodę należy odebrać w terminie 7 dni od daty poinformowania o jej przyznaniu.

4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę po okazaniu odpowiednio:

– dowodu zakupu,

– dowodu tożsamości, na podstawie którego zostanie potwierdzona tożsamość,

– podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody

5. W przypadku, gdy uprawniony klient (zwycięzca) nie stawi się po odbiór nagrody w terminie określonym w niniejszym regulaminie, traci on prawo do odebrania nagrody.

6. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać wyłącznie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, na adres siedziby Organizatora konkursu :

WIN-BUD H.E. WINNICCY Dom handlowy „MAJSTER” Sp.J. ul. Warszawska 67/69, 05-190 Nasielsk

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany powyżej.

Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji .

VI. Postanowienia końcowe

Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom konkursu zgodnie z postanowieniami procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu.

3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

„ZAKUP ZA MINIMUM 50 ZŁ”

MARKET BUDOWLANY PSB „MRÓWKA” NASIELSK

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest WIN-BUD H.E. WINNICCY DOM HANDLOWY „MAJSTER” Sp. J.

2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „ Zakup za minimum 50 zł”.

4. Konkurs organizowany jest od dnia 1.04-31.05.2016r.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie firmy WIN-BUD przy ul. Warszawskiej call skype logo REGULAMIN KONKURSU67/69; 05-190 Nasielsk

 II. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonają zakupu towarów oferowanych klientom w sklepie „MRÓWKA” Nasielsk za kwotę powyżej 50 zł, wypełnią kupon konkursowy i wrzucają go do urny.

Konkurs przeprowadzany będzie w dniach 1.04-31.05.2016r.

Klient nie ma prawa zsumować wartości zakupów dokonanych w dniach trwania konkursu na podstawie paragonów kasowych i faktur VAT. Jednorazowy zakup za minimum 50zł = 1 kupon konkursowy.

2. Zasady przeprowadzenia edycji.

Od ogłoszenia rozpoczęcia edycji konkursu w dniach od 01.04-31.05. każdy klient, który spełni warunki określone w ust II pkt. 1, może dobrowolnie przystąpić do konkursu.

W dniu 30.04. oraz 31.05. osoba wybrana losowo z pośród klientów znajdujących się w sklepie przeprowadzi losowanie i ogłosi laureatów nagrody miesiąca – zwycięzców edycji. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora konkursu na podany numer telefonu.

3 . Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników konkursu na prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia .

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość w gotówce.

IV. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest : nagroda rzeczowa. Wykaz nagród w konkursie zawiera poniższa tabela:

Nazwa nagrodyCena rynkowa nagrody rzeczowej    Wysokość nagrody pieniężnej
INagroda miesiąca kwiecień – Telewizor 43cm marki LG1800zł
IINagroda miesiąca maj – rower700zł

1. Losowanie nagrody za miesiąc kwiecień odbędzie się 30.04.2016r.

Losowanie nagrody za miesiąc maj odbędzie się 31.05.2016r.

2. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych  do pobrania którego zobowiązany jest Organizator konkursu. Kwota podatku potrącona zostanie przez  Organizatora z wartości nagrody. W związku z powyższym, na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.

3. Nagrodę należy odebrać w terminie 7 dni od daty poinformowania o jej przyznaniu.

4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę po okazaniu odpowiednio:

– dowodu zakupu,

– dowodu tożsamości, na podstawie którego zostanie potwierdzona tożsamość,

– podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody

5. W przypadku, gdy uprawniony klient (zwycięzca) nie stawi się po odbiór nagrody w terminie określonym w niniejszym regulaminie, traci on prawo do odebrania nagrody.

6. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać wyłącznie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, na adres siedziby Organizatora konkursu :

WIN-BUD H.E. WINNICCY Dom handlowy „MAJSTER” Sp.J. ul. Warszawska 67/69, 05-190 Nasielsk

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany powyżej.

Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji .

VI. Postanowienia końcowe

Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom konkursu zgodnie z postanowieniami procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu.

3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.